astraia

astraia program per shëndetin e  gruas

“astraia” programi i përdorur për menaxhimin e të dhënave 
mjekësore nga 
Spitali Universitar Obstetrik “Koço Gliozheni”

Konkurim sipas Kodit të Punës 2 (dy) vende vakante si sanitare në S.U.O.Gj. “Koço Gliozheni’ Tiranë